HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Lê Đức Thọ

Chủ tịch HĐQT

 

Ông Trần Minh Bình

Thành viên HĐQT

Ông Trần Văn Tần

Thành viên HĐQT

Bà Trần Thu Huyền

Thành viên HĐQT độc lập

Ông Nguyễn Thế Huân

Thành viên HĐQT

Ông Hideaki Takase

Thành viên HĐQT

HiroshiYamaguchi2405.jpg

Ông Hiroshi Yamaguchi

Thành viên HĐQT

 

Bà Phạm Thị Thanh Hoài

Thành viên HĐQT