Tài khoản thanh toán
14/02/2020 04:16 - VietinBank

Định danh (PostIdent): Pass/Visum và Đăng ký tạm trú:

          - Coupon PostIdent Frankfurt am Main

          - Coupon PostIdent Berlin

(Xem thông tin Chi Nhánh phụ trách mở tài khoản tại các Tiểu Bang tại đây)

Mở tài khoản

          - Đơn đăng ký mở tài khoản

          - Đơn khai thông tin khách hàng

          - Đơn khai Thông tin Phòng chống rửa tiền

Mẫu đơn khác liên quan đến tài khoản thanh toán

           - Điều kiện sử dụng tài khoản thanh toán

           - Thỏa thuận sử dụng thẻ Debit

           - Đơn giao dịch tại quầy

           - Ủy nhiệm chi

           - Đơn đăng ký đóng tài khoản

Tiện ích