Lịch sử phát triển

I. Ngày thành lập VietinBank

26/03/1988:

Thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh,

14/11/1990:

Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam,

27/03/1993:

Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam,

21/09/1996:

Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam,

23/09/2008:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam,

25/12/2008:

Tổ chức thành công đợt IPO trong nước.

04/06/2009:

Nghị quyết của Đại hội Cổ đông lần thứ nhất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

03/07/2009:

Quyết định cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, 

03/07/2009:

Thống đốc NHNN chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.


II. Ngày thành lập các đơn vị thành viên

08/02/1991:

Thành lập mới 69 chi nhánh NHCT,

20/04/1991:

Thành lập Sở giao dịch II NHCT Việt Nam,

29/10/1991:

Thành lập Ngân hàng liên doanh INDOVINA,

27/03/1993:

Thành lập và thành lập lại 77 chi nhánh NHCT trên cả nước,

30/03/1995:

Thành lập Sở giao dịch NHCT Việt Nam,

28/10/1996:

Thành lập Công ty Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam,

01/07/1997:

Thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ (TTBDNV),

26/01/1998:

Thành lập Công ty Cho thuê tài chính,

29/06/1998:

Đổi tên TTBDNV thành Trung tâm Đào tạo,

30/12/1998:

Thành lập Sở giao dịch I NHCT Việt Nam,

22/04/1999:

Thành lập Văn phòng Đại diện NHCT khu vực miền Nam tại Tp.Hồ Chí Minh,

10/07/2000:

Thành lập Công ty Quản lý Khai thác Tài sản,

17/07/2000:

Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin,

01/09/2000:

Thành lập Công ty TNHH Chứng khoán,

27/06/2005:

Thành lập Văn phòng Đại diện NHCT khu vực miền Trung tại Tp. Đà Nẵng,

28/09/2007:

Thành lập Trung tâm Thẻ NHCT Việt Nam,

17/03/2008:

Thành lập Sở giao dịch III NHCT Việt Nam,

19/09/2008:

Thành lập trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực NHCT Việt Nam,

06/09/2011:

Thành lập ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đức.

09/02/2012:

Thành lập ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào

07/05/2012:

Thành lập ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đức tại Berlin

Chi nhánh Đức là thành viên của Quỹ bảo hiểm tiền gửi các ngân hàng Đức EdB, Berlin.